Înregistrarea căsătoriei

Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.
Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta.
Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar.
Primarul municipiului, unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile.
Căsătoria se poate oficia şi după expirarea termenului de 10 zile, numai cu aprobarea primarului, dar fără depăşirea termenului de valabilitate a certificatelor medicale privind starea sănătăţii.
Termenul de 10 zile se socoteşte de la data când s-a primit declaraţia la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale. În cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.

ACTE NECESARE:
Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă unde urmează a se încheia căsătoria.
Ofiţerul de stare civilă care primeşte declaraţia de căsătorie solicită viitorilor soţi să prezinte actele de identitate, certificatele de naştere, certificatele medicale privind starea sănătăţii acestora.
O dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
a) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege;
b) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, cu respectarea prevederilor Codului familiei.
Odată cu documentele, viitorii soţi depun, în mod obligatoriu, o declaraţie pe propria răspundere că nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.
Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ- teritoriale unde se află temporar, care o transmite în termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unde urmează a se încheia căsătoria.

Alte acte necesare :
a) actul de identitate, în original şi copie xerox ( trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea actelor cât şi la încheierea căsătoriei);
b) pentru cetăţenii străini şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor prezenta paşapoarte în original şi xerocopie cu termen de valabilitate atât la depunerea dosarului cât şi la încheierea căsătoriei.
b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
c) certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
d) acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.
Aceste acte pot fi:
– certificatul de deces al fostului soţ;
– certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
e) dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;

(3) Documentele prevăzute la lit.e trebuie să fie însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.
In cazul Israelului – pentru căsătorie se va prezenta extras, înregistrarea de stare civilă, sau extras din evidenţele populaţiei, eliberate de Ministerul de Interne din Israel, şi o declaraţie notarială pe proprie răspundere din care să rezulte că la data depunerii documentelor nu au încheiată o altă căsătorie.
In cazul Elveţiei – documentul va fi prezentat sub forma unui certificat de capacitate matrimonială care va purta în mod obligatoriu apostila conform Convenţiei de la Haga.
In cazul Norvegiei – documentul va fi prezentat sub denumirea “CENTRAL NATIONAL REGISTER confirmation of registered information” – şi va fi apostilat de o prefectură sau Ministerul Regal al Afacerilor Externe din Norvegia. Dovezile eliberate pentru căsătorie nu trebuie să depăşească 3 luni de la data emiterii lor.
f) declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la lit.
e) nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, în lipsă, reşedinţa;

Notă.
Pentru cetăţenii străini certificatele de naştere originale, actele din care să rezulte
desfacerea căsătoriei anterioare, traducerile autentificate ale acestora, vor conţine în mod
obligatoriu apostila conform Convenţiei de la Haga sau vor fi supralegalizate, după caz.

ATENŢIE:
a. Dacă statul emitent este semnatar al Convenţiei de la Haga: (Africa de Sud, Republica Albania, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Rpublica Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belize, Republica Belarus, Regatul Belgiei, BosniaHerţegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Populară Chineză (Hong Kong), Republica Populară Chineză (Macao), Republica Cipru, Columbia, Croaţia, Dominica, Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica Estonia, Fidji, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Elenă (Grecia),Germania, Grenada, Honduras, India, Insulele Cook, Insulele Marshall, Republica Irlanda, Israel,Republica Italiană, Japonia, Kazahstan, Lesotho, Republica Lituania, Republica Letonia, Liberia,Liechtenstein, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Mauritius, Statele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Namibia, Regatul Norvegiei, Niue, Noua Zeelandă,
Olanda, Republica Panama, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Federaţia Rusă, Serbia şi Muntenegru, St. Kitts and Nevis, Salvador, St.Incent şi Grenadine, St. Lucia, Samoa, San Marino, Seychelles, Republica Slovenia, Republica Slovacia,Spania, Regatul Suediei, Republica Suriname, Swaziland, Tonga, Trinidad Tobago, Republica Turcia,S.U.A., Ucraina, Venezuela) în mod obligatoriu actele emise şi prezentate în vederea căsătoriei trebuie să conţină apostila conform Convenţiei.
b. Dacă actul provine din ţările cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE ŞI CONVENŢII bilaterale care prevăd SCUTIREA de SUPRALEGALIZARE sau APOSTILARE (Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Democrată Coreea, Croaţia, Cuba, Republica Franceză, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă,
Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară, Ucraina) actele sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;
c. Actele emise de ţările care NU au semnat Convenţia de la HAGA şi nici TRATAT bilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE de Ambasada ROMÂNIEI din ţara respectivă;


Skip to content