Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Turceni

COMISIILE DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TURCENI ŞI ATRIBUŢIILE ACESTORA

COMISIA NR. 1-pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism – având în componenţă următorii consilieri:

 • Mărgineanu Nicușor Lucian – președinte
 • Cioc Petrică Cristinel – secretar
 • Bădoiu Gheorghe Daniel– membru
 • Biriboiu Ionut Adrian– membru
 • Gîlceavă Dumitru – membru

Comisia NR. 1 are următoarele atribuţii:

 • analizează, dezbate şi avizează toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi;
 • se pronunţă asupra altor probleme financiare transmise spre avizare;
 • analizează şi face propuneri privind proiectul bugetului local;
 • avizează execuţia contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul financiar expirat, analizează şi avizează bugetul local în structura privind formarea, administrarea, întrebuinţarea şi executarea acestuia;
 • după definitivare, odată avizat, supune bugetul local spre aprobare plenului Consiliului Local;
 • avizează statutul personalului, organigramele şi numărul de personal la propunerea Primarului;
 • avizează eventualele virări de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, precum şi împrumuturile;
 • analizează şi avizează, şi poate propune impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale pe timp limitat;
 • analizează şi avizează programele şi prognozele de dezvoltare economico – socială;
 • analizează raportul privind inventarierea anuală a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al orașului.
 • avizează Înfiinţarea unor societăţi comerciale, asociaţii şi organizarea de alte activităţi în scopul executării unor lucrări de interes judeţean, cu capital social constituit din aportul Consiliilor Locale sau a persoanelor fizice sau juridice;
 • avizează concesionarea, sau închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al orașului;
 • întocmeşte şi avizează studii şi programe de dezvoltare urbanistică şi ori de câte ori intervin studii şi programe specifice altor domenii solicită şi implicarea comisiei de specialitate în domeniu;
 • iniţiază şi asigură realizarea programelor de organizare şi dezvoltare urbanistică a localităţii, precum şi de amenajarea teritoriului cu respectarea prevederilor legale de realizare a lucrărilor publice cu participarea, a comisiilor de specialitate implicate;
 • atunci când este vorba de protecţia mediului înconjurător, protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, se va solicita participarea Comisiei NR. 2;
 • avizează măsurile de igienizare completă a localităţii privind sursele de apă potabilă, Îndepărtarea reziduurilor, asigurarea calităţii aerului şi urmăreşte periodic realizarea acestora, în colaborare cu Comisia NR. 2;
 • iniţiază propuneri motivate privind organizarea de târguri, oboare, locuri şi parcuri de distracţii cu asigurarea bunei funcţionări ale acestora;
 • iniţiază şi avizează studii şi programe în vederea dezvoltării activităţilor Regiilor Autonome Înfiinţate şi Societăţilor Comerciale de interes local a creşterii operativităţii şi eficienţei acestora, a implicării lor în administrarea domeniului public al orașului;
 • iniţiază propuneri privind înfiinţarea de instituţii şi agenţi economici de interes local;
 • iniţiază şi avizează studii şi programe privind organizarea serviciilor publice în condiţii de operativitate şi eficienţă;
 • iniţiază propuneri motivate care să asigure libertatea comerţului şi a concurenţei loiale şi să încurajeze libera iniţiativă ori de câte ori se impune în condiţiile Legii;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Lege şi de Consiliul Local;

COMISIA NR. 2- pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apararea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetaţeneşti – având în componenţă următorii consilieri:

 • Ionițoiu Marius – președinte
 • Boboc Ion – membru
 • Mănoiu Octavian – membru
 • Bivolaru Vasile – secretar
 • Hrițcu Costel Marian – membru

Comisia NR. 2 are următoarele atribuţii:

 • analizează, dezbate şi avizează toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi;
 • iniţiază şi întocmeşte regulamentul de funcţionare al Consiliului, pe baza Statutului şi Regulamentului – cadru orientativ elaborat de Guvern;
 • avizează, din punct de vedere juridic, toate proiectele de hotărâri;
 • avizează statutul personalului, organigramei şi numărul de personal la propunerea Primarului;
 • realizează studii şi analize cu privire la asigurarea şi apărarea ordinii publice, precum şi la respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
 • sprijină activitatea Consiliului Local În cunoaşterea şi aplicarea corectă a actelor normative;
 • iniţiază propuneri în vederea conferirii persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlului de cetăţean de onoare al orașului;
 • analizează şi avizează, după caz, în colaborare cu Comisiile pe domenii de activitate, programele privind asocierea cu alte Consiliile Locale precum şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate, în baza realizării şi explorării unor lucrări de interes comun;
 • analizează şi avizează posibilităţile de legături, de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi din străinătate;
 • evidenţiază în materialele întocmite cauzele petiţiilor, a nemulţumirii cetăţenilor, propunând soluţii de rezolvare în termenele prevăzute de Lege;
 • efectuează studii şi analize cu privire la relaţiile de muncă;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Lege şi de Consiliul Local;

COMISIA NR. 3 – pentru învăţământ, sănătate şi familie, ştiinţă, culte şi sport – având în componenţă următorii consilieri:

 • Greci Cosmin – președinte
 • Burada Nicolae – secretar
 • Rîpeși Ion – membru
 • Cornescu Doru Ion – membru
 • Beșliu Constantin Claudiu – membru

Comisia NR. 3 are următoarele atribuţii:

 • analizează, dezbate şi avizează toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi;
 • iniţiază studii, prognoze orientative şi programe privind asigurarea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor locale de învăţământ, sănătate, de cultură şi de tineret, de sub autoritatea Consiliului Local;
 • iniţiază propuneri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor şi asigură desfăşurarea activităţilor sportive pe raza orașului Turceni;
 • soluţionează împreună cu compartimentul de specialitate cererile şi sesizările cetăţenilor pe problematica specifică Comisiei;
 • analizează periodic starea de sănătate, activitatea de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile cu potenţial epidemic în teritoriul orașului;
 • avizează programele speciale de ocrotire a persoanelor cu handicap şi a persoanelor cu dificultăţi În asigurarea condiţiilor de trai;
 • analizează periodic piaţa forţei de muncă şi stabileşte măsuri de integrare în activitate a celor disponibilizaţi la nivelul orașului;
 • iniţiază propuneri de înfiinţare a unor instituţii de binefacere de interes local şi instituie norme de funcţionare a acestora;
 • analizează, iniţiază, propune şi ia măsuri în vederea realizării protecţiei sociale, pe baza motivaţiilor rezultate din legislaţia În vigoare;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Lege şi de Consiliul Local.

Skip to content