Hotararile Consiliului Local Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 13-07-2023

 1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor premii pentru rezultate sportive deosebite
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea premierii elevilor Liceului Tehnologic Turceni care au obținut media generală 10, în anul şcolar 2022-2023
 3. HOTĂRÂRE privind participarea oraşului Turceni în cadrul Programului Regional SV Oltenia 2021-2027(PR). Prioritatea 3-Eficiență energetică şi infrastructură verde”, în vederea realizării obiectivului de investiții “Renovare energetică a Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Orăşenesc Turceni, județul Gorj”
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitiei unor servicii de consultantă în vederea elaborării Cererii de finanţare şi depunerea proiectului “Renovare energetică a Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Orăşenesc Turceni, județul Gorj”
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achiziționarea unor utilaje
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a unui bun proprietate a oraşului Turceni, către Cubul Sportiv Orăşenesc Turceni
 7. HOTĂRÂRE privind utilizarea în mod gratuit a Sălii de sport Turceni și a Terenului sintetic de fotbal Turceni de către Clubul Sportiv Orăşenesc Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 28-06-2023

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui raport de evaluare şi a unui studiu de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 238.900 mp, aparținând domeniului privat al oraşului Turceni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 25 MW
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui raport de evaluare şi a unui studiu de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 333.453 mp, aparținând domeniului privat al oraşului Turceni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 35 MW
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de mobilier urban (bănci stradale, coşuri de gunoi stradale şi mese stradale)
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L..I.) şi a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții ” Renovare şi dotare Centru comunitar integrat în oraşul Turceni, judetul Gorj “
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni, judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare teren de sport”
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție (DDE) pentru obiectivul de investiţii” Reabilitare strada Valea Pârvului si strada 1 Decembrie – ramură în oraşul Turceni, judetul Gorj “
 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile şi în ordinea de prioritate stabilită de Regulamentul privind criteriile pentru repartizarea şi închirierea locuințelor sociale din oraşul Turceni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Turceni nr. 102/31.08.2022
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de S.C. TURCENISAL S.R.L.
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Amenajare zonă piscicolă Turceni prin extragerea de agregate minerale”
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Consiliului Local Turceni şi graficul de şedinţe pe trimestrul III 2023
 15. HOTĂRÂRE privind constatarea încetării calității de consilier local a domnului Predescu Adrian şi vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 12-05-2023

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.6 a HCL nr.17/25.01.2023 privind aprobarea depunerii şi a cheltuielilor proiectului “Renovare si dotare Centru Comunitar integrat în oraşul Turceni, județul Gorj”, în cadrul Programului Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) – Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti – Subinvestiţia 1.1.4: Centre Comunitare Integrate, Apelul de proiecte MS-0014
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuinţă socială în condițiile şi în ordinea de prioritate stabilită de Regulamentul privind criteriile pentru repartizarea şi închirierea locuințelor sociale din oraşul Turceni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Turceni nr. 102/31.08.2022
 3. HOTĂRÂRE privind convocarea adunării proprietarilor în vederea alegerii unor reprezentanti ai acestora în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Turceni
 4. HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților Consiliului Local Turceni în Consiliul de administratie al Spitalului Orăşenesc Turceni
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2023
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din gestiunea Spitalului Orăşenesc Turceni
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului Competiţional al “Clubului Sportiv Orăşenesc Turceni”, pentru perioada 01.06.2023 – 31.07.2023
 8. HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al “Clubului Sportiv Orăşenesc Turceni”
 9. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Turceni nr. 189/2010 privind înființarea â unității de management a Spitalului Orăşenesc Turceni
 10. HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului oraşului Turceni în Adunarea Generală a asociației,,Grup de Acțiune Locală Sudul Gorjului”
 11. HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului oraşului Turceni în Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului,,Acasă la Brâncuşi” Gorj
 12. HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului oraşului Turceni în Adunarea Generală a Asociație de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor publice de Salubrizare “ADIS Gorj”
 13. HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului oraşului Turceni în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de alimentare cu apă si de canalizare “ADIA” Gorj
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului local şi al bugetului instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul I, anul 2023
 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție (DDE) pentru obiectivul de investiții “Amenajare şi împrejmuire curte la Creșa din oraşul Turceni”
 16. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii unei expertize tehnice, a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție (DDE) pentru obiectivul de investiții ” Modernizare şi dotare bază sportivă din oraşul Turceni
 17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Turceni
 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Turceni, SPCLEP Turceni şi Direcția de Asistență Socială
 19. HOTĂRÂRE privind desfiintarea serviciului social fără personalitate juridică,,Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local Turceni
 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Construire magazin Penny cu carmangerie, accese auto si pietonale, trotuare, sistematizare verticala, reclame pe fatade și în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire, branşamente la utilități si organizare de şantier montare post trafo”, oraş Turceni, jud. Gorj

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 12-05-2023

 1. HOTĂRÂRE privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuțiilor viceprimarului oraşului Turceni către un consilier local din cadrul Consiliului Local Turceni
 2. HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului oraşului Turceni
 3. HOTĂRÂRE privind constatarea încetării mandatului de viceprimar al domnului Mărgineanu Nicuşor-Lucian şi declararea vacantă a funcţiei de viceprimar al oraşului Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 11-05-2023

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului total al proiectului “Înființarea de insule ecologice în orașul Turceni”, depus in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1.B, finanțat din Planul Național de Redresare şi Reziliență, Componenta C3-Managementul deşeurilor, Investiția II- Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiția II.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea unor servicii de dezinsecție
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului,,Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj” în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență Componenta C15: Educație, precum şi delegarea dreptului de depunere a aplicației de finanțare de către U.A.T.- Județul Gorj
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare ale SC TURCENISAL SRL pe anul 2022
 5. HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinta ce va conduce şedinţele Consiliului Local al oraşului Turceni în perioada mai – iulie 2023

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 26-04-2023

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Turceni, aparatul permanent al Consiliului Local Turceni şi serviciile publice din subordinea acestuia, începând cu data de 1 aprilie 2023
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2023
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de către SC Turcenisal SRL
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții ale SC Turcenisal SRL
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin Act adițional a Contractului nr.5484/15.05.2017 privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Oraşul Turceni, județul Gorj
 7. HOTARARE privind darea în folosinţă gratuită a unor spații din incinta Spitalului Orăşenesc Turceni, către Serviciul de Ambulanță Județean Gorj
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui teren în suprafața de 500 m, identificat prin C.F. nr. 42603
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării orasului Turceni la “Programul privind casarea autovehiculelor uzate”
 10. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.57/30.03.2022 privind aprobarea includerii obiectivului de investiții “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Turceni, judetul Gorj” în cadrul Programului Planul Național de Redresare şi Reziliență – PNRR”, modificată prin HCL nr.120/20.09.2022
 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem integrat de alimentare cu apă, oraşul Turceni, județul Gorj”
 12. HOTĂRÂRE privind convocarea adunării proprietarilor în vederea alegerii unor reprezentanti ai acestora în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 03-04-2023

 1. HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executarii obiectivului de investiții ” Proiect Tip – Construire creşă medie, str. 8 Septembrie. nr. 81, sat Gârbovu. oraşul Turceni, județul Gorj”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 29-03-2023

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2023
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului SC TURCENISAL SRL. pe anul 2023
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Turceni
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții pentru Serviciul Public Turceni
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achiziționarea unei maşini de tuns gazon
 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării şi desfăşurării Festivalului de creație umoristică “Al. C. Calotescu Neicu”
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al oraşului Turceni, pe anul 2023
 13. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la HCL nr.6/25.01.2023 privind înființarea “Centrului de zi pentru copiii din orasul Turceni, judetul Gorj” in cadrul Direcţiei Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Turceni, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social infiintal
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Gârbovu
 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Gârbovu
 16. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Gârbovu
 17. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul “Instalații de încălzire şi producerea apei calde la sediul Serviciului Public Turceni”
 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție (DDE) pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare în curtea Liceului Tehnologic Turceni”
 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție (DDE) pentru obiectivul de investiții “Amenajare şi împrejmuire curte la Creşa din oraşul Turceni
 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea intocmirii unei expertize tehnice, a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție (DDE) pentru obiectivul de investiții ” Modernizare şi dotare bază sportivă din oraşul Turceni”
 21. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare teren de sport”
 22. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii unui Studiu Topografic şi a unui Studiu Geotehnic pentru obiectivul de investiții ” Proiect Tip – Construire creşă medie, str. 8 Septembrie, nr. 81, sat Gârbovu, oraşul Turceni,județul Gorj”
 23. HOTĂRÂRE privind participarea oraşului Turceni în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Unităţi şi instituții de învăţământ de stat” în vederea realizării obiectivului de investiții “Proiect Tip – Construire creșă medie, str. 8 Septembrie, nr. 81, sat Gârbovu, oraşul Turceni. județul Gorj”
 24. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Turceni, SPCLEP Turceni şi Direcția de Asistență Socială
 25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului actiunilor şi activităților edilitar-gospodăreşti de interes local care se vor desfăşura în anul 2023 şi măsurile care vor fi întreprinse la nivelul oraşului Turceni în vederea bunci gospodăriri si înfrumusețări a localității
 26. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Consiliului Local Turceni şi graficul de şedinţe pe trimestrul II, 2023

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 22-02-2023

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Note de fundamentare pentru “dotarea cu echipamente medicale şi alte categorii echipamente şi dotări independente” ale Spitalului Orăşenesc Turceni
 6. HOTĂRÂRE privind modificarea prin act aditional a Contractului de mandat nr.1/26.04.2012
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranță Publică al oraşului Turceni, pe anul 2023
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale “Clubului Sportiv Orăşenesc Turceni”
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului Competiţional al “Clubului Sportiv Orăşenesc Turceni”, pentru perioada 01.03.2023 – 31.05.2023
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafața de 5809 mp, în vederea realizării obiectivului de investiții “Drum de acces la agenți economici şi terenuri agricole, oraş Turceni, județul Gorj”
 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionarii unor servicii de evaluare pentru terenul in suprafata de 500 mp
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea evenimentelor organizate in orasul Turceni in anul 2023 – “Agenda culturala 2023”
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru “Prestări servicii cu utilaje terasiere, echipamente, macarale auto, mijloace de transport auto (altele decât transport persoane)”, pe raza oraşului Turceni, județul Gorj
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea de servicii de “Mentenanță a sistemelor de securitate”
 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziţionarea de servicii de spălare auto
 16. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea de servicii transport elevi din oraşul Turceni
 17. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea unor servicii juridice
 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni, judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare teren de sport”
 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sală de sport şcolară din satul Strâmba Jiu, oraşul Turceni”
 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință în condițiile şi în ordinea de prioritate stabilită de Regulamentul aprobat prin HCL nr. 40/2018

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 31-01-2023

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al oraşului Turceni pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.1 a HCL Turceni nr. 140/26.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în oraşul Turceni, județul Gorj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Turceni, SPCLEP Turceni si Directia de asistenta Sociala

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 31-01-2023

 1. HOTĂRÂRE privind delegarea activității de eliminare prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deseurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare şi reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deşeuri nepericuloase

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 25-01-2023

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii şi a cheltuielilor proiectului “Renovare si dotare Centru Comunitar integrat în oraşul Turceni, județul Gorj”, în cadrul Programului Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) – Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti – Subinvestiția I.1.4: Centre Comunitare Integrate, Apelul de proiecte MS-0014
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului Competiţional al “Clubului Sportiv Orăşenesc Turceni”, pentru perioada 01.02.2023 – 28.02.2023
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor fişe de fundamentare şi tarife pentru serviciile prestate de Serviciul Public Turceni
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Liceului Tehnologic Turceni, oraşul Turceni, județul Gorj” în cadrul Programului Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta 15- Educație, Apelul de proiecte: PNRR/2022/C15/MEDU/19/111./113./114/ Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar şi a unităţilor conexe
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii documentațiilor pentru obţinerea avizelor şi a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții “Proiect Tip – Construire creşă medie, oraşul Turceni, județul Gorj”
 6. HOTĂRÂRE privind participarea oraşului Turceni în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Unităţi şi instituții de învăţământ de stat” în vederea realizării obiectivului de investiții “Proiect Tip – Construire creșă medie, oraşul Turceni, județul Gorj”
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a activității desfăşurate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Turceni, pentru semestrul II 2022
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Turceni, pe anul 2023
 9. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la HCL nr.173/14.12.2022 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi funcţionarea unităților comerciale în oraşul Turceni
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare
 11. HOTĂRÂRE privind înființarea “Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Turceni, precum şi aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social înființat
 12. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea “Centrului de zi pentru copiii din oraşul Turceni, județul Gorj” în cadrul Direcţiei Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Turceni, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social înfiinţat
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurilor legate de evaluarea managementului Casei de Cultură Turceni
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei şcolare de la nivelul oraşului Turceni, județul Gorj, în anul şcolar 2023-2024
 15. HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinta ce va conduce şedinţele Consiliului Local al oraşului Turceni în perioada februarie 2023 – aprilie 2023

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 06-01-2023

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2022
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2022

Skip to content