Hotararile Consiliului Local Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 19-12-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului “Înființarea de insule ecologice în orașul Turceni” in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1.B, finanțat din Planul Național de Redresare şi Reziliență, Componenta C3-Managementul deşeurilor, Investiția II- Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestitia II.B. Construirea de insule ecologice digitalizate
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.1 a HCL Turceni nr. 140/26.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ..Modernizare străzi în oraşul Turceni, județul Gorj”, aprobat pentru finanțare prin Programul national de investiții Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 14-12-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea investiției “Înființare şi dotare Centru de zi pentru copii în oraşul Turceni, județul Gorj”
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2022
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare şi a unui studiu de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 238.900 mp, aparținând domeniului privat al oraşului Turceni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 25 MW
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare şi a unui studiu de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 333.453 mp, aparținând domeniului privat al oraşului Turceni, în vederea construirii unui pare fotovoltaic cu o capacitate de 35 MW
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem integrat de alimentare cu apă, oraşul Turceni, județul Gorj”
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notelor de fundamentare pentru achiziţionarea unor “Sisteme all in one, sisteme PC desktop, imprimantă şi UPS “
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea termică a Spitalului Orăşenesc Turceni, județul Gorj”
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investiții “Renovare energetică a Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Orăşenesc Turceni, județul Gorj”
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Consiliului Local Turceni şi graficul de şedinţe pe trimestrul I, 2023
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în oraşul Turceni
 11. HOTĂRÂRE privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 21-11-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2022
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Note de fundamentare pentru “dotarea cu echipamente medicale şi alte categorii echipamente şi dotări independente” ale Spitalului Orăşenesc Turceni
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notelor de fundamentare pentru achiziționarea unor decorațiuni şi ornamente pentru realizarea iluminatului festiv în oraşul Turceni, județul Gorj, în perioada sărbătorilor de iarnă 2022-2023
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem integrat de alimentare cu apă, oraşul Turceni, județul Gorj”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 09-11-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor Liceului Tehnologic Turceni, în anul şcolar 2022-2023
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizelor generale actualizate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Turceni, judetul Gorj”
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii obiectivului de investiții Înfiintarea de insule ecologice în orașul Turceni™ in cadrul Programului Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 26-10-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2022
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Note de fundamentare pentru “dotarea cu echipamente medicale și alte categorii echipamente şi dotări independente” ale Spitalului Orăşenesc Turceni
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului SC TURCENISAL SRL, pe anul 2022
 6. HOTĂRÂRE privind acordul închirierii unui spațiu comercial de către SC Marigab Com SRL
 7. HOTĂRÂRE privind acordul închirierii unui spațiu din Piaţa Agroalimentară Turceni, de către SC Marigab Com SRL
 8. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexelor nr. 10-16 ale HCL nr.32/23.02.2022 privind aprobarea evenimentelor Horganizate în oraşul Turceni în anul 2022 – “Agenda culturală 2022”
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei programelor şi proiectelor culturale minimale proprii pentru anul 2023
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziție servicii de montare şi demontare instalaţii şi ornamente iluminat festiv, pentru sărbătorile de iarnă 2022-2023, în oraşul Turceni, județul Gorj
 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea unor instalații și ornamente pentru realizarea iluminatului festiv în oraşul Turceni, județul Gorj, în perioada sărbătorilor de iarnă 2022-2023
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții “Renovare energetică a blocurilor de locuinte din orasul Turceni, judetul Gorj”
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții,,Modernizare străzi în oraşul Turceni, județul Gorj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții,,Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de stabilire a domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care vor fi prestate activități în folosul comunității de către contavenienți
 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită de Regulamentul aprobat prin HCL nr. 40/2018
 16. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Turceni, SPCLEP Turceni şi Direcția de Asistenţă Socială
 17. HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinta ce va conduce şedinţele Consiliului Local al oraşului Turceni în perioada noiembrie 2022- ianuarie 2023

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 17-10-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2022
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Strâmba-Jiu
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Turcenii de Sus

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 28-09-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2022
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Note de fundamentare pentru achiziționare “Computere Sisteme all in one” şi a unui aparat de sterilizat “Autoclav cu tanc intern”
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul “Decolmatare şi întreținere canal HC 521/1, oraş Turceni”
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni, judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare teren de sport”
 5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.55/30.03.2022 privind aprobarea includerii obiectivului de investiții “Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Turceni de gestionare a crizei epidemiologice generate de virusul COVID-19”, în Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, modificată prin HCL nr.87/23.06.2022
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a studiilor de specialitate actualizate pentru obiectivul de investiții “Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Turceni de gestionare a crizei epidemiologice generate de virusul COVID-19”
 7. HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Oraşului Turceni în Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj
 8. HOTĂRÂRE privind numire reprezentant UAT- Turceni în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de alimentare cu apă si de canalizare “ADIA” Gorj
 9. HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului oraşului Turceni în Adunarea Generală a Asociație de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor publice de Salubrizare “ADIS Gorj”
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin Act adițional a Contractului nr.15545/2018 pentru închirierea unui spațiu aflat în proprietatea oraşului Turceni
 11. HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului Consiliului Local Turceni în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității a Liceului Tehnologic Turceni
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Consiliului Local Turceni şi graficul de şedinţe pe trimestrul IV 2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 20-09-2022

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.57/30.03.2022 privind aprobarea includerii obiectivului de investiţii “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Turceni, judetul Gorj” în cadrul Programului Planul Național de Redresare şi Rezilientă – PNRR”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 09-09-2022

 1. HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților Consiliului Local Turceni în Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Turceni
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.9 a HCL nr.32/23.02.2022 privind aprobarea evenimentelor organizate în oraşul Turceni în anul 2022 – “Agenda culturală 2022”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 31-08-2022

 1. HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului Consiliului Local Turceni şi a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct la Liceul Tehnologic Turceni
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2022
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Turceni
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor fişe de fundamentare şi tarife pentru serviciile prestate de Serviciul Public Turceni
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Turceni
 11. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.93/28.07.2021 privind aprobarea încheierii de contracte prestări-servicii pentru cursurile elevilor, organizate în cadrul Casei de Cultură Turceni
 12. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani în vederea plății unor drepturi stabilite prin hotărare judecătorească
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului local şi al bugetului instituțiilor publice şi activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul II, anul 2022
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achiziționarea unui “Echipament GNSS cu modem GPRS+UHF”
 15. HOTĂRÂRE privind stabilirea unui spațiu pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase provenite de la populație
 16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile pentru repartizarea şi închirierea locuințelor sociale din oraşul Turceni, județul Gorj
 17. HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului oraşului Turceni în Adunarea Generală a SC Turcenisal SRL
 18. HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinta ce va conduce şedinţele Consiliului Local al oraşului Turceni în perioada august – octombrie 2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 27-07-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului Oraşenesc Turceni, pe anul 2022
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizelor de cheltuieli pentru “Lucrări de reparații – alimentare cu energie electrică locații organizare
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investiții ” Renovare energetică a Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Orăşenesc Turceni, județul Gorj”
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea premierii elevilor Liceului Tehnologic Turceni, care au obţinut rezultate bune la concursuri şi olimpiade şcolare, în anul şcolar 2021/2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 29-06-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2022
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale “Clubului Sportiv Orăşenesc Turceni”
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unor servicii de evaluare pentru terenul în suprafață de 5809 9 mp
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem integrat de alimentare cu apă, oraşul Turceni, județul Gorj”
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici ctualizați pentru obiectivul de investiții “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni, judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare teren de sport”
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării prin Act adițional a Contractului de asociere în participațiune nr. 3567/16.03.2009 pentru modernizarea pietii Agroalimentare din oraşul Turceni, judeţul Gorj
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Consiliului Local Turceni şi graficul de şedinţe pe trimestrul III 2022
 8. HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinta ce va conduce şedinţele Consiliului Local al oraşului Turceni în perioada iulie – septembrie 2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 23-06-2022

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.55/30.03.2022 privind aprobarea includerii obiectivului de investiţii “Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Turceni de gestionare a crizei epidemiologice generate de virusul COVID-19”, in Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 09-06-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2022
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Note de fundamentare pentru “dotarea cu echipamente medicale şi alte categorii echipamente şi dotări independente” ale Spitalului Orăşenesc Turceni
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea premierii elevilor Liceului Tehnologic Turceni care au obținut media generală 10, în anul şcolar 2021-2022
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea unor servicii de dezinsecție

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 31-05-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții pentru Spitalul Orăşenesc Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 25-05-2022

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare ale SC TURCENISAL SRL pe anul 2021
 2. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al oraşului Turceni, județul Gorj
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului local şi al bugetului instituțiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul I, anul 2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 10-05-2022

 1. Hotarare privind aprobarea unei fise de fundamentare si tariful pentru serviciile prestate de Serviciul Public Turceni
 2. Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice cadastrale de dezmembrare a doua imobile in vederea inscrierii in Cartea Funciara a orasului Turceni
 3. Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru realizarea investitiei “Amenajare parcari si cai de acces in orasul Turceni, judetul Gorj”
 4. Hotarare pentru completarea si modificarea HCL nr.32/23.02.2022 prvind aprobarea evenimentelor organizate in orasul Turceni in anul 2022 – “Agenda Culturala 2022”
 5. Hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor acordate elevilor Liceului Tehnologic Turceni, in semestrul II al anului scolar 2021-2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 27-04-2022

 1. Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul “Lucrari de intretinere privind decolmatarea canalelor de colectare a apelor pluviale din satele Stramba Jiu si Valea Viei, oras Turceni, judetul Gorj”
 2. Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Public Turceni
 3. Hotarare privind aprobarea incetarii Contractului nr. 1/04.05.2009 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a orasului Turceni, catre S.C. Turcenisal SRL
 4. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2022
 5. Hotarare privind alocarea unei sume de bani Liceului Thenologic Turceni, pentru organizarea si desfasurarea proiectului educational “Miss Boboc si Miss Adolescenta – 2022”
 6. Hotarare privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Turceni pentru a vota primirea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare “ADIA” Gorj
 7. Hotarare privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Turceni pentru a vota primirea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare “ADIA” Gorj
 8. Hotarare privind aprobarea bugetului SC TURCENISAL SRL pe anul 2022
 9. Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale SC TurceniSal SRL
 10. Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni, judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare teren de sport”
 11. Hotarare privind participarea orasului Turceni in cadrul “Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deseuri – Curatam Romania” derulat prin Agentia Fondului pentru Mediu, in vederea realizarii proiectului “Ecologizarea zonelor afectate de deseuri in Orasul Turceni, judetul Gorj”
 12. Hotarare privind darea in administrare a unui imobil proprietate a orasului Turceni, catre Liceul Tehnologic Turceni
 13. Hotarare privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023
 14. Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Turceni, SPCLEP Turceni si Directia de Asistenta Sociala
 15. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Turceni, judetul Gorj
 16. Hotarare privind modificarea HCL nr.105/30.10.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orasului Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 30-03-2022

 1. Hotarare privind aprobarea includerii obiectivului de investitii “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Turceni, judetul Gorj” in cadrul Programului Planul National de Redresare si Rezilienta -PNRR”
 2. Hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) si a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investitii”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Turceni, judetul Gorj”
 3. Hotarare privind aprobarea includerii obiectivului de investitii “Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Turceni de gestionare a crizei epidemiologice generate de virusul COVID-19”, in Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
 4. Hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) si a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investitii “Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Turceni de gestionare epidemiologice generate de virusul COVID-19”
 5. Hotarare privind delegarea prin gestiune directa a Serviciului public de salubrizare al orasului Turceni
 6. Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Turceni
 7. Hotarare privind aprobarea unei fise de fundamentare si tariful pentru serviciile prestate de Serviciul Public Turceni
 8. Hotarare privind aprobarea unei fise de fundamentare si tariful pentru serviciile prestate de Serviciul Public Turceni
 9. Hotarare privind aprobarea prelungirii prin Act aditional al Contractului nr. 3935/2016 pentru inchirierea unui spatiu aflat in proprietatea orasului Turceni
 10. Hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrativ al orasului Turceni, pe anul 2022
 11. Hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului de creatie umoristica “Al. C. Calotescu Neicu”
 12. Hotarare privind acordul inchirierii unor spatii comerciale de catre SC Marigab Com SRL
 13. Hotarare privind aprobarea dizolvarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Salubris Turceni Sud Gorj”
 14. Hotarare privind modificarea Anexei la HCL nr. 96/29.07.2020 privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Orasului Turceni
 15. Hotarare privind aprobarea Programului actiunilor si activitatilor edilitar – gospodaresti de interese local care se vor desfasura in anul 2022 si masurile care vor fi intreprinse la nivelul orasului Turceni in vederea bunei gospodariri si infrumusetari a localitatii
 16. Hotarare privind aprobarea programului de activitati al Consiliului Local Turceni si graficul de sedinte pe trimestrul II, 2022
 17. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local al orasului Turceni in perioada aprilie-iunie 2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 18-03-2022

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2022
 2. Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul “Amenajare parcari si cai de acces in orasul Turceni, judetul Gorj”
 3. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de resedinta aflate pe raza orasului Turceni, judetul Gorj
 4. Hotarare privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Turceni
 5. Hotarare privind modificarea HCL nr.19/23.02.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratie prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Construire baza sportiva tip 2, str. Culturii, nr.1, oras Turceni, judetul Gorj”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 03-03-2022

 1. Hotarare privind modificarea aportului orasului Turceni prin Consiliul local al orasului Turceni la capitalul social al societatii TURCENISAL SRL

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 23-02-2022

 1. Hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Turceni pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025
 2. Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Turceni
 3. Hotarare privind aprobarea evenimentelor organizate in orasul Turceni in anul 2022 – “Agenda cultural 2022”
 4. Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul IV, anul 2021
 5. Hotarare privind stabilirea unor taxe de inchiriere la Casa e Cultura Turceni
 6. Hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local Turceni si a unui membru supleant in Comisia de evaluare
 7. Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a imobilului Scoala Primara Murgesti – cladire si teren aferent, situat in sat Murgesti, Str. 1 Decembrie nr 249A, oras Turceni, Judestul Gorj, ce apartine domeniului public al orasului Turceni
 8. Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru inchirierea prin licitatie publica a imobilului – Scoala primara Murgesti – cladire si teren aferent
 9. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea unor servicii juridice
 10. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de “Mentenanta echipamente periferice (imprimante, copiatoare, ploter)”
 11. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de “Mentenanta a sistemelor de securitate”
 12. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de “Inchiriere utilaje terasiere, echipamente, macarale auto, mijloace de trasnport auto (altele decat transport auto)”, pe raza orasului Turceni, judetul Gorj
 13. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de spalare auto
 14. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii transport elevi din orasul Turceni
 15. Hotarare privind aprobarea unor Note de fundamentare pentru “dotarea cu echipamente medicale si alte categorii echpamente si dotari independente” ale Spitalului Orasenesc Turceni
 16. Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Construire baza sportiva tip 2, str. Culturii, nr. 1, oras Turceni, judetul Gorj”
 17. Hotarare privind participarea orasului Turceni in cadrul Programului national de constructii de interes public sau social, subprogramul “Complexuri sportive” in vederea realizarii obiectivului de investitii “Construire baza sportiva tip 2, str. Culturii, nr. 1, oras Turceni, judetul Gorj”
 18. Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii “Amenajare peisagistica si imprejmuire la curtea exterioara a Spitalului Orasenesc Turceni”
 19. Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru realizarea investitiei “Reabilitare sala de sport scolara din satul Stramba Jiu, orasul Turceni”
 20. Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orasului Turceni pentru anul 2022
 21. Hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al orasului Turceni, pe anul 2022
 22. Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orasului Turceni pentru anul 2022
 23. Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru realizarea investitiei “Reabilitare sala de sport scoalara din satul Stramba Jiu, orasul Turceni”
 24. Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii “Amenajare peisaagistica si imprejmuire la curtea exterioara a spitalului Orasenesc Turceni”
 25. Hotarare privind participarea orasului Turceni in cadrul Programului national de constructii de interes public sau social, subprogramul “Complexuri sportive” in vederea realizarii obiectivului de investitii “Construire baza sportiva tip 2, str. Culturii, nr. 1, oras Turceni, judetul Gorj”
 26. Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Construire baza sportiva tip 2, str. Culturii, nr. 1, oras Turceni, judetul Gorj”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 10-02-2022

 1. Hotarare privind aprobarea includerii obiectivului de investitii “Modernizare strazi in orasul Turceni, judetul Gorj” in Programul National de Investitii “Anghel Saligny”
 2. Hotarare privind constatarea incetarii calitatii de consilier local a domnului Gilceava Dumitru si vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al oraslui Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 26-01-2022

 1. Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii judiciare de catre SC Turcenisal SRL
 2. Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii “Reabilitare sistem integrat de alimentare cu apa, orasul Turceni, judetul Gorj
 3. Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare a activitatii desfasurate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Turceni, pentru semestrul II 2021
 4. Hotarare privind aprobarea reactualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Turceni, pe anul 2022
 5. Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice cadastrale de apartamentare a blocului de locuinte sociale cu 40 unitati locative, din orasul Turceni, Str. 1 Martie, nr. 3
 7. Hotarare pentru modificarea HCL nr.2/2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica
 8. Hotarare privind aprobarea procedurilor legate de evaluarea managementului Casei de Cultura Turceni
 9. Hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Turceni nr. 158/15.12.2021 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul conctactual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Turceni, aparatul permanent al Consiliului Local Turceni si serviciile publice din subordinea acestuia, incepand cu data de 1 ianuarie 2022
 10. Hotarare privind aprobarea retelei scolare de la nivelul orasului Turceni, Judetul Gorj, in anul scolar 2022-2023

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 05-01-2022

 1. Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2021

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 15-12-2021

 1. Hotarare privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 2. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului Spitalului Orasenesc Turceni, pe anul 2021
 3. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2021
 4. Hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor acordate elevilor Liceului Tehnologic Turceni, in semestrul I al anului scolar 2021-2022
 5. Hotarare privind aprobarea unor Note de fundamentare pentru achizitionare “Computere portabile si sisteme all in one”
 6. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Turceni
 7. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Turceni, in vederea constituirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individiduale ale secretarului general al orasului Turceni
 8. Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Turceni, aparatul permanent al Consiliului Local Turceni si serviciile publice din subordinea acestuia, incepand cu data de 1 ianuarie 2022
 9. Hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2022
 10. Hotarare privind aprobarea criteriilor de incadrare pe zone de impozitare a terenurilor din orasul Turceni si pentru stabilirea zonelor de impozitare a terenurilor din orasul Turceni
 11. Hotarare privind aprobarea programului de activitati al Consiliului Local Turceni si graficul de sedinte pe trimestrul I, 2022
 12. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local al orasului Turceni in perioada ianuarie – martie 2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 26-11-2021

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2021
 2. Hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar Manastirii “Sfanta Treime”
 3. Hotarare privind aprobarea unor Note de fundamentare pentru “dotarea cu echipamente medicale si alte categorii echipamente si dotari independente” ale Spitalului Orasenesc Turceni
 4. Hotarare privind aprobarea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) si a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investitii “Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Turceni de gestionare a crizei epidemiologice generate de virusul COVID-19”
 5. Hotarare pentru modificarea HCL nr.105/30.10.2021 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orasului Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 24-11-2021

 1. Hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea platii unor drepturi stabilite prin hotarare judecatoreasca
 2. Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Turceni in Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Turceni
 3. Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetic si gestionarea inteligenta a energiei la Scoala primara nr. 1 din orasul Turceni, judetul Gorj”
 4. Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetic si gestionarea inteligenta a energiei la sediul Primariei orasului Turceni, judetul Gorj”
 5. Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei anuale catre ADIA Gorj
 6. Hotarare privind aprobarea Listei programelor si proiectelor culturale minimale proprii pentru anul 2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 12-11-2021

 1. Hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public al orasului Turceni si alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de iluminat public al orasului Turceni
 2. Hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Turceni nr.131/27.10.2021 privind aprobarea cumparari unui teren intravilan in suprafata de 620mp, in vederea realizarii unui “Drum de legatura” intre Strada Muncii (DJ 674) si strazile Sanatatii, respective Sf. Varvara, pentru decongestionarea traficului
 3. Hotarare privind aprobarea cumpararii unui teren intravilan in suprafata de 620mp, in vederea realizarii unui “Drum de legatura” intre Strada Muncii (DJ 674) si strazile Sanatatii, respective Sf. Varvara, pentru decongestionarea traficului
 4. Hotarare pentru modificarea HCL nr.77/30.06.2021 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea unor servicii de intocmire documentatii cadastrale si apartamentare pentru un numar de 40 de unitati locative din cadrul blocului de locuinte sociale din orasul Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 05-11-2021

 1. Hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local Turceni in Comisia de evaluare a probei de interviu in vederea organizarii concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director/director adjunct la Licelul Tehnologic Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 27-10-2021

 1. Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Turceni, SPCLEP Turceni si Directia de Asistenta Sociala
 2. Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, al orasului Turceni
 3. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru realizarea investitiei “Infiintare si dotare Centru zi pentru copii in orasul Turceni, judetul Gorj”
 4. Hotarare privind aprobarea modificarii prin act aditional nr. 10 a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a orasului Turceni numarul 1/04.05.2009
 5. Hotarare privind aprobarea includerii obiectivului de investitii “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la sediul Primariei orasului Turceni, judetul Gorj” in Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice – finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu
 6. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2021
 7. Hotarare privind aprobarea cumpararii unui teren intravilan in suprafata de 620 mp, in vederea realizarii unui Drum de legatura intre strada Muncii (DJ 674) si strazile Sanatatii, respectiv Sf. Varvara, pentru decongestionarea traficului
 8. Hotarare privind aprobarea unor fise de fundamentare si tarife pentru serviciile prestate de Serviciul Public Turceni
 9. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului SC TURCENISAL SRL pe anul 2021
 10. Hotarare privind aprobarea Documentatiei Tehnico-Economice pentru obiectivul “Reparatii loc de joaca in orasul Turceni – Turceni sat – strada Teiului”
 11. Hotarare privind aprobarea Planului de masuri al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Turceni pentru perioada sezonului rece 2021-2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 15-10-2021

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2021
 2. Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Turceni
 3. Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul “Intretinere strazi pietruite in orasul Turceni, judetul Gorj”
 4. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitie servicii de deszapezire
 5. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitie servicii de montare si demontare instalatii si ornamente iluminat festiv, pentru sarbatorile de iarna 2021-2022, in orasul Turceni, judetul Gorj
 6. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea unor instalatii si ornamente pentru realizarea iluminatului festiv in orasul Turceni, judetul Gorj, in perioada sarbatorilor de iarna 2021-2022
 7. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru furnizare arbori ornamentali pentru amenajare zona verde in orasul Turceni
 8. Hotarare privind insusirea propunerii Comisiei speciale pentru intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Turceni
 9. Hotarare privind constatarea incetarii calitatii de consilier local a domnului Biriboiu Ionut-Adrian si vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al orasului Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 6-10-2021

 1. Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea termica a Spitalului Orasenesc Turceni, judetul Gorj”
 2. Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii “Reabilitare sistem integrat de alimentare cu apa, orasul Turceni, judetul Gorj”
 3. Hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul orasului Turceni, judetul Gorj, anul scolar 20231-2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 29-09-2021

 1. Hotarare privind aprobarea modificarii anexei la H.C.L. nr. 2/27.01.2021 privind aprobarea retelei scolare de la nivelul orasului Turceni, judetul Gorj, in anul scolar 2021-2022
 2. Hotarare privind aprobarea includerii obiectivului de investitii “Modernizare strazi in orasul Turceni, judetul Gorj” in Programul National de Investitii “Anghel Saligny”
 3. Hotarare pentru aprobarea Planului strategic al Spitalului Orasenesc Turceni, pentru perioada 2019-2024
 4. Hotarare privind aprobarea includerii obiectivului de investitii “ Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Scoala primara nr. 1 din orasul Turceni, judetul Gorj” in Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice finantat prin Administratia Fondului de Mediu
 5. Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele “Reparatii loc de joaca in orasul Turceni – Scoala Murgesti” si “Reparatii loc de joaca in orasul Turceni – Turceni sat – strada Teiului”
 6. Hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de evaluare pentru terenul in suprafata de 620 mp
 7. Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achizitionarea unor Statii de calatori
 8. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala
 9. Hotarare privind aprobarea programului de activitati al Consiliului Local Turceni si graficul de sedinte pe trimestrul IV 2021
 10. Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Turceni in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Turceni
 11. Hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local Turceni in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii a Liceului Tehnologic Turceni
 12. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local al orasului Turceni in perioada octombrie-decembrie 2021

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 25-08-2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul “Reparații curente şi igienizare şcoala Gârbovu, oraş Turceni”
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul “Decolmatare şi întreţinere canal ape pluviale, zona subtraversare DJ 674, str. Sf. Ilie, oraş Turceni”
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Notelor de fundamentare pentru “dotarea cu echipamente medicale şi alte categorii echipamente şi dotări independente” ale Spitalului Orăşenesc Turceni
 4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişelor de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere din cadrul Spitalului Orăşenesc Turceni
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Spitalului Orăşenesc Turceni
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a activității desfăşurate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Turceni, pentru semestrul I 2021

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 28-07-2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem integrat de alimentare cu apă, oraşul Turceni, județul Gorj”
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea reorganizării Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, la nivelul oraşului Turceni
 3. HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților oraşului Turceni în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului ,,Acasă la Brâncuşi” Gorj
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de contracte prestări-servicii pentru cursurile elevilor, organizate în cadrul Casei de Cultură Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 14-07-2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2021
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea unor servicii de deratizare şi dezinsecție
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitiei unor servicii de consultantă în vederea elaborării Cererii de finanţare şi depunerea proiectului” Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la sediul Primăriei Oraşului Turceni, judetul Gorj”
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la sediul Primăriei Orașului Turceni, judetul Gorj
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru asigurarea unor imobile
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic, a detaliilor de execuţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creşterea eficientei energetice şi gestionarea inteligenta a energiei la sistemul de iluminat public din oraşul Turceni, judetul Gorj
 7. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.4 a HCL nr.42/28.04.2021 privind aprobarea evenimentelor organizate în oraşul Turceni în anul 2021 – “Agenda culturală 2021”
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor Liceului Tehnologic Turceni, în semestrul II al anului şcolar 2020-2021
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin Act aditional a Contractului nr.5219/2006 pentru concesionarea unui spațiu aflat în proprietatea orașului Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 30-06-2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea dizolvarii Asociatiei Club Sportiv “Stiinta Turceni”
 2. HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al “Clubului Sportiv Orasenesc Turceni” si preluarea palmaresului sportiv obtinut de Asociatia Club Sportiv “Stiinta Turceni”
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al terenului sintetic de fotbal al orasului Turceni din str. Sf. Ilie, nr. 47 A
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului local si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I, anul 2021
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea desemnarii administratorului SC Turcenisal SRL
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de evacuare al oraşului Turceni în situații de urgenţă
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea unor servicii de intocmire documentatii cadastrale si apartamentare pentru un numar de 40 unitati locative din cadrul blocului de locuinte sociale din oraşul Turceni
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea investiţiei “Înfiinţare şi dotare Centru de zi pentru copii în orașul Turceni, județul Gorj”
 9. HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al orasului Turceni
 10. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Turceni pentru a vota primirea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apă si de canalizare “ADIA” Gorj
 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notelor de fundamentare pentru achiziționarea unor utilaje
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Consiliului Local Turceni şi graficul de şedinţe pe trimestrul III 2021
 13. HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinta ce va conduce şedinţele Consiliului Local al oraşului Turceni în perioada iulie – septembrie 2021

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 28-05-2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea organizarii festivitatilor de absolvire a claselor terminale ale Liceului Tehnologie Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 26-05-2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgenţă
 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2021
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați şi a devizului general estimativ actualizat al obiectivului de investiții “Reabilitarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea Casei de Cultura a orasului Turceni, județul Gorj”
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de consultanta pentru elaborarea ererii de finantare si depunerea proiectului “Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Turceni de gestionare a crizei epidemiologice generate de virusul COVID-19”
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea intocmirii Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii (D.A.L.I.) şi a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investiții Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Turceni de gestionare a crizei epidemiologice generate de virusul COVID-19″
 15. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani în vederea plăţii unor drepturi stabilite prin hotărare judecătorească
 16. HOTĂRÂRE privind punerea la dispozitie, pe durata de existență a investiției, a spațiului de amplasare a sirenei S Jiu 019- Strámba Jiu, pentru realizarea proiectului Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către Administrația Națională “Apele Române”
 17. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de asigurare en resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrativ al oraşului Turceni, pe anul 2021

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 14-05-2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin Act aditional a Contractului nr.5484/15.05.2017 privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Oraşul Turceni, județul Gorj
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.131/25.11.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.L.) pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea şi modernizare parțială a sistemului de iluminat public din oraşul Turceni”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 28-04-2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului SC TURCENISAL SRL pe anul 2021
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea de servicii de “Închiriere utilaje terasiere, echipamente, macarale auto, mijloace de transport auto (altele decât transport persoane)”, pe raza oraşului Turceni, județul Gorj
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea de servicii de “Mentenanţă a sistemelor de securitate”
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea de servicii de Mentenanţă echipamente periferice (imprimante, copiatoare, ploter)”
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea de servicii de realizare şi editare “Ziar local”
 6. HOTARARE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea de servicii de spălare auto
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea unor servicii juridice
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii transport elevi din oraşul Turceni
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea evenimentelor organizate în oraşul Turceni în anul 2021 “Agenda culturală 2021”
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii obiectivului de investiții “Cresterea eficientei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Scoala primară nr. 1 din orasul Turceni, judetul Gorj” in Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatia de unitati de invatamant, finanțat prin Administratia Fondului pentru Mediu

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 21-04-2021

 1. HOTARARE privind aprobarea bugetului local al oraşului Turceni pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024
 2. HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil către Asociația “Grup de Acțiune Locală Sudul Gorjului”
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea investiției “Amenajare peisagistică la curtea exterioară a Casei de Cultură din orasul Turceni”
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic, a detaliilor de executie şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul “Inființare şi dotare Centru de zi pentru copii în oraşul Turceni,judetul Gorj”
 5. HOTARARE privind aprobarea Notei de fundamentare pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotäri independente a Spitalului Orăşenesc Turceni
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2022
 7. HOTARÂRE privind aprobarea Programului actiunilor și activităților edilitar -gospodăreşti de interes local care se vor desfăşura în anul 2021 şi măsurile care vor fi întreprinse la nivelul oraşului Turceni în vederea bunei gospodăriri si înfrumusețări a localității
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții pentru Casa de Cultură Turceni, Serviciul Public Turceni şi Spitalul Orăşenesc Turceni
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Turceni, SPCLEP Turceni şi Direcția de Asistenţă Socială

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 31-03-2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Proictului Tehnic şi a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții “Modernizare strazi în orasul Turceni, judetul Gorj”
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul de investiții “Amenajare peisagistică și împrejmuire la curtea exterioară a Spitalului Orăşenesc Turceni”
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul IV, anul 2020
 4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice si organizatorice, termenele şi circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Turceni spre adoptare
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Consiliului Local Turceni și graficul de şedinţe pe trimestrul II, 2021
 6. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de şedinta ce va conduce şedințele Consiliului Local al orașului Turceni în perioada aprilie – iunie 2021

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 24-02-2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitiei unor servicii de consultantă în vederea elaborării, organizārii și deruläri procedurilor de achiziție publică prin anunt de concesionare pentru delegarea Serviciului de iluminat public din orașul Turceni, județul Gorj
 2. HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită a unui spatiu către Clubul Sportiv Orăşenesc Turceni
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea inființării “Clubului Sportiv Orăşenesc Turceni”, persoană juridică de drepi public, ca institutie publică finanțată din venituri proprii si subvenții, în subordinea Consiliului Local Turceni şi aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, à organigramei si statului de functii şi de personal ale “Clubului Sportiv Orăşenesc Turceni”
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării contractului de comodat nr.4150/27.03.2020
 5. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani în vederea plății unor drepturi stabilite prin hotărare judecătorească
 6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor pentru obținerea calității de administrator de condominii
 7. HOTĂRÂRE privind mandatarea aprobării înregistrării pe cheltuieli a unor creanțe prescrise ale operatorului de salubrizare SC Turcenisal SRL
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de către SC Turcenisal SRL
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor fise de fundamentare ale operatorului de salubrizare SC Turcenisal SRL, pentru activitatea de măturat stradal şi activitatea de întretinere curatenie in oraşul Turceni
 10. HOTĂRÂRE privind mandatarea aprobării unor fise de fundamentare ale operatorului de salubrizare SC Turcenisal SRL pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori și stabilirea normei locale pentru deseurile municipale produse de utilizatori persoane fizice in cadrul Asociației Salubris Turceni Sud Gorj
 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al oraşului Turceni, pe anul 2021
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Oraşului Turceni pentru anul 2021

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 27-01-2021

 1. Hotărâre privind aprobarea întocmirii Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (DDE) pentru obiectivul de investiții “Realizare branșament pentru alimentarea cu energie electrică a Casei de Cultură din orașul Turceni”
 2. Hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate și a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcări si căi de acces în orașul Turceni, județul Gorj”
 3. Hotărâre privind aprobarea achiziției unor servicii de consultanță în vederea elaborării Cererii de finanțare și depunerea proiectului ” Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala primară nr.1 din orașul Turceni, județul Gorj”
 4. Hotărâre privind aprobarea întocmirii Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala primară nr.1 din orașul Turceni, județul Gorj”
 5. Hotărâre privind aprobarea achiziției unor servicii de consultanță în vederea elaborării, organizării și derulării procedurilor de achiziție publică executie lucrări pentru proiectul ” Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la sistemul de iluminat public din orașl Turceni, județul Gorj”
 6. Hotărâre privind aprobarea procedurilor legate de evaluarea managementului Casei de Cultură Turceni
 7. Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
 8. Hotărâre privind aprobarea reactualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Turceni,pe anul 2021
 9. Hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al orașului Turceni și alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public al orașului Turceni
 10. Hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor Liceului Tehnologic Turceni, în semestrul I al anului școlar 2020-2021
 11. Hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al orașului Turceni, județul Gorj
 12. Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de la nivelul orașului Turceni, județul Gorj, în anul școlar 2021-2022

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 07-01-2021

 1. Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 21-12-2020

 1. Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 16-12-2020

 1. Hotarare pentru validarea Dispozitiei nr. 532/10.12.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 2. Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a Orasului Turceni, judetul Gorj, pentru perioada 2021-2027
 3. Hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila la nivelul Orasului Turceni, judetul Gorj, pentru perioada 2021-2027
 4. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Turceni, in vederea constituirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al orasului Turceni
 5. Hotarare privind aprobarea contului de excutie a bugetului local si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul III, anul 2020
 6. Hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021
 7. Hotarare privind aprobarea programului de activitati al Consiliului Local Turceni si graficul de sedinte pe trimestrul I, 2021
 8. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local al orasului Turceni in perioada ianuarie-martie 2021

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 25-11-2020

 1. Hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.) pentru obiectivul de investitii “Reabilitare parcare Piata Agroalimentara din orasul Turceni, judetul Gorj”
 2. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 3. Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achizitionarea unui “Sistem de supraveghere video cu control acces”
 4. Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achizitionare “Dispozitive de comunicare in mediul on-line cu conectivitate 5G”
 5. Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achizitionare “Pompa circulatie apa centrala termica”
 6. Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru realizarea investitiei “Amenajare spatiu agrement si zona de picnic in orasul Turceni, judetul Gorj”
 7. Hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii(DALI) pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare partiala a sistemului de iluminat public din orasul Turceni”
 8. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare sediu Primaria Orasului Turceni”
 9. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru obiectivul de investitii “Amenajare peisagistica si imprejmuire la curtea exterioara a Spitalului Orasenesc Turceni”
 10. Hotarare privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Poriectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si aoa uzata in judetul Gorj”
 11. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a Studiului de fezabilitate pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Gorj”
 12. Hotarare privind numirea reprezentantului orasului Turceni in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Aparegio Gorj S.A.
 13. Hotarare privind acrodul inchirierii unui spatiu din Piata Agroalimentara Turceni, de catre SC Marigab Com SRL
 14. Hotarare privind aprobarea prelungirii prin Act aditional a Contractului nr. 15545/2018 pentru inchirierea unui spatiu aflat in proprietatea orasului Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 13-11-2020

 1. Hotarare privind modificarea HCL nr.105/30.10.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specilitate ale Consiliului Local al orasului Turceni
 2. Hotarare privind alegerea viceprimarului orasului Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 06-11-2020

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 2. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului SC TURCENISAL SRL pe anul 2020
 3. Hotarare privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Turceni
 4. Hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Garbovu
 5. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic si a unei expertize tehnice pentru obiectivul de investitii “Reabilitare sala de sport scolara din satul Stramba Jiu, orasul Turceni”
 6. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitie servicii de montare si demontare instalatii si ornamente iluminat festiv, pentru sarbatorile de iarna 2020-2021, in orasul Turceni, judetul Gorj
 7. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea unor instalatii si ornamente pentru realizarea iluminatului festiv in orasul Turceni, judetul Gorj, in perioada sarbatorilor de iarna 2020-2021
 8. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitie servicii intocmire documentatii cadastrale a unor strazi si a unui teren din patrimoniul orasului Turceni
 9. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitie servicii de deszapezire
 10. Hotarare privind aprobarea Planului de masuri al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Turceni pentru perioada sezonului rece 2020-2021
 11. Hotarare privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achizitionare “Centrala termica pe gaz-1 bucata”
 12. Hotarare privind aprobarea Listei programelor si proiectelor culturale minimale proprii pentru anul 2021
 13. Hotarare privind aprobarea implementrii proiectului “Asigurarea accesului elevilor din cadrul Liceului Tehnologic Turceni la procesul de invatare in mediul on-line prin dotarea cu tablete scolare” prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020
 14. Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Turceni in Consiliul de Administrare al Liceului Thenologic Turceni
 15. Hotarare privind probarea programului de activitati al Consiliului Local Turceni si graficul de sedinte pe trimestrul IV 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 30-10-2020

 1. Hotărâre privind apobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Turceni, judetul Gorj
 2. Hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orasului Turceni
 3. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local al rasului Turceni in perioada octombrie-decembrie 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 26-08-2020

 1. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Orasului Turceni, pe anul 2020
 2. Hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Turceni pentru a vota primirea de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apa și de canalizare “ADIA” Gorj
 3. Hotărâre privind instrumentarea proiectului “Servicii sociale integrate pentru comunitățile marginalizate din Orașul Turceni, județul Gorj” prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
 4. Hotărâre privind aprobarea întocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) si a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Turceni, județul Gorj “
 5. Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a detaliilor de execuție (DDE) pentru realizarea investiției “Amenajare peisagistică la curtea exterioara a Casei de Cultură din Orașul Turceni”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 29-07-2020

 1. Hotarare privind aprobarea premierii elevilor Liceului Tehnologic Turceni care au obtinut media 10 in anul scolar 2019-2020
 2. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 3. Hotarare privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Orasului Turceni
 4. Hotarare privind acordarea unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020
 5. Hotarare privind aprobarea fiselor de fundamentare, a caietului de sarcini, a regulamentului serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Turceni si a darii in administrare a serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Turceni
 6. Hotarare privind stabilirea unui Punct de colectare a deseurilor reciclabile, a deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE) si a deseurilor voluminoase, inclusiv saltele si mobila
 7. Hotarare privind stabilirea locurilor de depozitare temporara a deseurilor biodegradabile si a deseurilor provenite din constructii si demolari
 8. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor spatii din incinta Spitalului Orasenesc Turceni, catre Serviciul de Ambulanta Judetean Gorj
 9. Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie(DDE) pentru realizarea investitiei “Mansarde, modificari interioare, dotare spatiu de joaca si crestere capacitate la Cresa orasului Turceni”
 10. Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie(DDE) pentru realizarea investitiei “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Turceni, judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare teren de sport”
 11. Hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor acordate elevilor Liceului Tehnologic Turceni, in semestrul II al anului scolar 2019-2020
 12. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local al orasului Turceni in perioada august-octombrie 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 10-07-2020

 1. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 153/15.09.2017 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea termică a Spitalului Orășenesc Turceni, județul Gorj”, a cheltuielilor legate de proiect și a unui acord de parteneriat
 2. Hotărâre privind aprobarea includerii obiectivului de investiții “Creșterea eficienței enegetice și gestionarea inteligentă a energiei la sistemul de iluminat public din orașul Turceni, județul Gorj” în Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului pentru Mediu
 3. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Amenajare zonă piscicolă prin extragere de agregate minerale”, oraș Turceni, sat Strâmba-Jiu

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 24-06-2020

 1. Hotarare privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 2. Hotarare privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 3. Hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Garbovu
 4. Hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrativ al orasului Turceni, pe anul 2020
 5. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de “Servicii elaborare Plan de Mobilitate Urbana Durabila la nivelul Orasului Turceni, judetul Gorj, pentru perioada 2021-2027”
 6. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de “Servicii elaborare Strategie de Dezvoltare Locala durabila a orasului Turceni, judetul Gorj, pentru perioada 2021-2027”
 7. Hotarare privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Turceni pentru a vota primirea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare “ADIA” Gorj
 8. Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I, anul 2020
 9. Hotarare privind aprobarea programului de activitati al Consiliului Local Turceni si graficul de sedinte pe trimestrul III 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 04-06-2020

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 27-05-2020

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului Spitalului Orasenesc Turceni, pe anul 2020
 2. Hotarare privind aprobarea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii(D.A.L.I) si a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la sistemul de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj”
 3. Hotarare privind aprobarea achizitiei unor servicii de consultanta in vederea elaborarii Cererii de finantare si depunerea proiectului “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la sistemul de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 29-04-2020

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 2. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea unor servicii de dezinfectie
 3. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a raportului de audit energetic actualizat , pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica a Spitalului Orasenesc Turceni, judetul Gorj”
 4. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru realizarea investitiei “Amenajare parcuri si cai de acces in orasul Turceni, judetul Gorj”
 5. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru realizarea investitiei “Construire garaje si spatii de depozitare in orasul Turceni, judetul Gorj”
 6. Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Realizare bransament la reteaua de canalizare stradala pentru Spitalul Orasenesc Turceni, sectia Psihiatrie”
 7. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru obiectivul de investitii “Amenajare peisagistica la curtea exterioara a Casei de Cultura din orasul Turceni”
 8. Hotarare privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si si taxelor locale, pentru anul 2021
 9. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local al orasului Turceni in perioada mai-iulie 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 03-04-2020

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 2. Hotarare privind aprobarea achizitionarii de produse necesare prevenirii raspandirii infectiei cu COVID-19 in randul populatiei
 3. Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achizitionare “Tuneluri dezinfectare TU-DZ01”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 25-03-2020

 1. Hotarare privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 2. Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul de investitii “Instalatie de stocare, vaporizare si distributie oxigen medicinal la Spitalul Orasensc Turceni”
 3. Hotarare privind aprobarea Procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Orasului Turceni si ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Orasului Turceni , pe durata starii de urgenta decretata pe teritoriul Romaniei , ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19
 4. Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.119/14.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Turceni , judetul Gorj
 5. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 6. Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Realizare instalatie de preparare apa calda la Cresa orasului Turceni, jud. Gorj”
 7. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului Spitalului Orasenesc Turceni, pe anul 2020
 8. Hotarare privind aprobarea casarii unor mijloace fixe din gestiunea Spitalului Orasenesc Turceni
 9. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului Orasenesc Turceni
 10. Hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea platii unor drepturi stabilite prin hotarare judecatoreasca
 11. Hotarare privind aprobarea bugetului SC TURCENISAL SRL pe anul 2020
 12. Hotarare prvind prelungirea prin act aditional a Contractului de mandat nr.1/26.04.2012
 13. Hotarare privind aprobarea prelungirii prin Act aditional a Conntractului nr.5907/2014 pentru inchirierea pajistilor din domeniul privat al orasului Turceni
 14. Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reparatie bransament electric iluminat public str. Sanatatii , str. 1 Martie si str. 7 aprilie 2004 , oras Turceni, jud. Gorj”
 15. Hotarare privind insusirea operatiunilor tehnice si juridice de dezmembrare a unui imobil, necesare realizarii investitiei “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni, judetul Gorj prin modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Strama-Jiu si Realizare teren de sport”
 16. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre SC Turcenisal SRL
 17. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Serviciul Public Turceni
 18. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Asociatia de Deazvoltare Intercomunitara “Salubris Turceni Sud Gorj”
 19. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Gorj
 20. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Centrul Judetean Gorj al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura
 21. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre SC Aparegio Gorj SA
 22. Hotarare privind aprobarea programului de activitati al Consiliului Local Turceni si graficul de sedinte pe trimestrul II,2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 26-02-2020

 1. Hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Turceni pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023
 2. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare , organigrama si statul de functii si de personal al Clubului Sportiv “Stiinta Turceni”
 3. Hotarare privind aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in orasul Turceni
 4. Hotarare privind aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie , dezinfectie si deratizare in orasul Turceni
 5. Hotarare privind aprobarea retelei scolare de la nivelul orasului Turceni, judetul Gorj, in anul 2020-2021
 6. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de ” Inchiriere utilaje terasiere, echipamente, macarale auto, mijloace de transport auto (altele decat transport persoane)”, pe raza orasului Turceni, judetul Gorj”
 7. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de “Mentenanta a sistemelor de securitate”
 8. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de “Refill si mentenanta echipemente periferice (imprimante , copiatoare, plotter)”
 9. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de realizare si editare “Ziar local”
 10. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de spalare auto
 11. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea unor servicii juridice
 12. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii transport elevi din orasul Turceni
 13. Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achizitionarea unui “Carnet de teren H5 cu Android 6.0 si software SurvX instalat”
 14. Hotarare privind aprobarea evenimentelor organizate in orasul Turceni in anul 2020 -“Agenda culturala 2020”
 15. Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de catre SC Turcenisal SRL
 16. Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul IV, pe anul 2019
 17. Hotarare privind aprobarea programului actiunilor si activitatilor edilitar-gospodaresti de interes local care se vor desfasura in anul 2020 si masurile care vor fi intreprinse la nivelul orasului Turceni in vederea bunei gospodariri si infrumusetari a localitatii
 18. Hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a amnagementului Casei de Cultura Turceni, aprobarea caietului de obiective si a regulamentului de organizare si desfasurare a analizei noului proiect de management al domnului Popescu Cristinel, manager al Casei de Cultura Turceni
 19. Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orasului Turceni pentru anul 2020
 20. Hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al orasului Turceni,pe anul 2020
 21. Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public Turceni
 22. Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Turceni
 23. Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Turceni, SPCLEP Turceni si Directia de Asistenta Sociala

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 10-02-2020

 1. Hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor acordate elevilor Liceului Tehnologic Turceni, in semestrul I al anului scolar 2019-2020
 2. Hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative , aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul orasului Turceni, judetul Gorj
 3. Hotarare privind insusirea Memoriului justificativ, care include ancheta epidemiologica si actiunile care trebuie intreprinse pentru lichidarea rapida a focarului de boala transmisibila

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 29-01-2020

 1. Hotarare privind aprobarea unei fise de fundamentare si tarife pentru serviciile prestate de Serviciul Public Turceni
 2. Hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Stramba Jiu
 3. Hotarare privind mandatarea aprobarii unor fise de fundamentare a operatorului de salubrizare SC Turcenisal SRL pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri municipale si stabilirea normei locale pentru deseuri municipale produse de utilizatori persoane fizice in cadrul Asociatiei Salubris Turceni Sud Gorj
 4. Hotarare privind aprobarea unor fise de fundamentare ale operatorului de salubrizare SC Turcenisal SRL, pentru activitatea de maturat stradal si activitatea de intretinere curatenie in orasul Turceni
 5. Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr.416/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul “Amenajare spatiu agrement si zona de picnic in orasul Turceni, judetul Gorj”Anexa 1 – Partea 1 , Anexa 1 – Partea 2 , Anexa 1 – Partea 3 , Anexa 2 , Anexa 3 ,
 7. Hotarare privind aprobarea reactualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Turceni, pe anul 2020
 8. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al terenului sintetic de fotbal al orasului Turceni din str. Sf. Ilie, nr. 47A
 9. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiluilui Local al orasului Turceni in perioada februarie-aprilie 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 08-01-2020

 1. Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2019

Skip to content