Înregistrarea decesului

(1) Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a declaraţiei verbale făcute de membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:
a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
b) orice persoană care are cunoştinţă despre deces.

(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul cu care se face dovada identităţii şi, după caz, livretul militar ale celui decedat.
• declaraţia de deces se face verbal in termen de 3 zile de la data încetării din viata a
persoanei. In acest termen sunt cuprinse atât ziua decesului cat si ziua declarării acestuia;
După expirarea celor 3 zile înregistrarea decesului se face în mod obligatoriu cu aprobarea Parchetului.
• daca decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum si in cazul găsirii unui cadavru, declararea se va face in termen de 48 de ore din momentul decesului sau găsirii cadavrului, cu aprobarea Parchetului;
• odată cu declararea decesului declarantul va depune următoarele acte .
– certificatul medical constatator al decesului întocmit si semnat de câtre medicul sau cadrul medical sanitar care a făcut constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fără prescurtări;
– actul de identitate al celui decedat;
– certificatul de naştere al decedatului;
– la înregistrarea decesului unui minor, se va prezenta şi actul de identitate al mamei;
– livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;

Documentul cu care se face dovada identităţii şi livretul militar ale persoanei decedate se reţin de către ofiţerul de stare civilă şi se înaintează, după caz, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu sau comandamentului militar, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat actul.
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta documentele prevăzute de lege, precizează în scris motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului.
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta documentele prevăzute precizează în scris motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului.
Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate se face pe baza adeverinţei eliberate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază urmează să se facă înhumarea ori incinerarea.
Adeverinţa se întocmeşte pe baza certificatului de deces eliberat de autorităţile străine,
precum şi a traducerii legalizate a acestuia.
Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică a României,
adeverinţa se întocmeşte pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatică sau de
oficiul consular de carieră.
Adeverinţa de înhumare se eliberează într-un singur exemplar. În cazul în care declarantul decesului nu mai deţine adeverinţa de înhumare sau de incinerare, la solicitarea acestuia, autorităţile care a înregistrat decesul îi eliberează un duplicat.
(1) Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor de la:
a) locul de naştere a celui declarat mort;
b) domiciliul celui declarat mort, în cazul cînd actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate;
c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sînt cunoscute.
Eliberarea certificatului de deces se face oricărei persoane îndreptăţite (rude până la gradul IV, reprezentanţi legali, moştenitori testamentari, întreţinători) în baza documentelor justificative şi a declaraţiei pe proprie răspundere.


Skip to content