Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

1. Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă:
a) registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate ori în parte;
b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.

2. Întocmirea ulterioara a actelor de stare civilă se poate cere dacă:
a) întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisa, deşi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia;
b) întocmirea actului de căsătorie a fost omisa, deşi a fost luat consimţămîntul soţilor de către ofiţerul de stare civilă.

(1) Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, însoţită de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativteritoriale competente să întocmească actul.
(2) În situaţiile prevăzute la pct.1 lit. b), cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul persoanei interesate.
Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei, prin dispoziţie a primarului, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere.
(3) Dispoziţia prevăzută poate fi contestată la instanta judecătorească în a carei raza teritorială îşi are sediul serviciul emitent.
In cazul în care unul dintre exemplarele registrului de stare civilă este pierdut sau distrus, în totalitate ori în parte, acesta se înlocuieşte printr-o copie întocmită de pe registrul existent, care se certifica pentru conformitate de către ofiţerul de stare civilă


Skip to content