Tabara de dezvoltare personala

  • 0

Tabara de dezvoltare personala

Tabără de dezvoltare personală

Așa cum au fost obișnuiți de câțiva ani încoace, elevii Liceului Tehnologic Turceni vor beneficia și de această dată de o săptămână pentru distracție și dezvoltare personală.

Proiectul de față are ca obiectiv general oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber specific vacanţei de vară şi de prevenire a marginalizării juvenile pentru copiiicu vârste cuprinse între 7 şi 20 ani, rezultate deosebite la învățătură, provenind din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică, sau aflaţi în situaţii şcolare limită,  lipsiţi de suport din partea părinţilor.Costul total al proiectului este de 100.000 lei fără TVA, iar perioada de desfășurare va fiîn intervalul iulie – august 2019.

CRITERIILE OBLIGATORII DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR:

1.Să aibă domiciliul orașul Turceni și satele aparținătoare;

2.Să aibă rezultate bune la învăţătură: să aibă media generală din semestrul I al anului școlar 2018-2019 cuprinsă între 8(opt) şi 10(zece), respectiv calificativul Bine și Foarte Bine;

3. Să aibă media 10(zece) la purtare;

4. Să fie apt din punct de vedere medical.

DOSARUL de ÎNSCRIERE va cuprinde:

1.Cerere privind gratuitatea (vor fi întocmite de către părinți pentru fiul/fiica lor); acestea vor trebui  să fie semnate de unul dintre părinți, diriginte/învățător, directorul unității de învățământ. În subsolul acesteia se va regăsi fișa tip cu situația școlară a primului semestru din anul școlar 2018-2019, media la purtare și participarea la activități extrașcolare (semnată de învățător/diriginte și reprezentantul/reprezentanții unității/unităților în cadrul căreia se desfașoară activitățile extrașcolare). De asemenea, cererea va cuprinde și o declarație pe proprie răspundere că nu există alte venituri în afara celor declarate în dosar.

2.Copia CI sau CN a elevului care să ateste domiciliul în orașul Turceni.

3.Adeverință cu componența familiei(pentru cei care locuiesc în mediul rural – adeverință de rol de la Registrul Agricol iar pentru cei care locuiesc în mediul urban – adeverință de la Asociația de Proprietari)-nu sunt necesare copii ale actelor de identitate ale celorlalți membri;

4.Adeverinţe cu venitul brut al familiei (pe lunile februarie, martie și aprilie)

5.Adeverinţe fiscale pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 18 ani.

6.Anchete sociale pentru cei care nu au venituri.

7.Adeverinţă medicală

8.Copii ale diplomelor obţinute în urma participării la concursuri, olimpiade, competiţii sau adeverinţe care să ateste implicarea în activităţile extraşcolareorganizate la nivelul clasei, şcolii în parteneriat cu Casa de Cultură a oraşului Turceni, cu Primăria, cu Poliţia locală sau cu alte instituţii şcolare, cu instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale din judeţ şi din ţară. Se acordă punctaj atât pentru participare, cât și pentru obținerea unui premiu în cadrul acestora.

9. Alte documente doveditoare solicitate de catre comisie.

CRITERII DE DEPARTAJARE:

1.Venitul pe membru al familiei.

2.Numărul de diplome.

3.Dacă mai multe medii sunt egale, departajarea va fi determinată de comisia de organizare, în urma analizei dosarului, a situației elevului, precum și în urma unei discuții cu profesorul diriginte/profesor învățător.

De cele 80 de locuri gratuite vor beneficia elevii din învățământul primar, gimnazial și liceeal, în funcție de solicitări și punctajul obținut.

Elevii vor fi insoțiți de 8 cadre didactice și obligatoriu, un cadru medical.


Lasă un comentariu

Skip to content